Εξετάζεται η πεντατής ενίσχυση νεαρών αγροτών έως 35 χρονών

Create: 01/07/2020 - 21:45

Το εν λόγω μέτρο βρίσκεται ανάµεσα στα σενάρια που εξετάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την επόµενη ΚΑΠ, δηλαδή μετά το 2023. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριµένη ενίσχυση από την ερχόµενη περίοδο θα είναι ετήσια και θα έχει τη µορφή πριµ. Θα δίνεται βάσει των επιλέξιµων εκτάσεων του νεαρού αγρότη, για έναν συγκεκριµένο αριθµό εκταρίων. ∆ηλαδή, αν το όριο είναι 100 στρέµµατα, ένας νεαρός αγρότης µε 200 στρέµµατα καλλιεργήσιμη έκταση θα λαµβάνει για µία 5ετία ένα ετήσιο πριµ για τα µισά στρέµµατα.

Επιπλέον, σηµειώνεται, πως είναι πολύ πιθανόν να εισαχθεί τη νέα περίοδο η υποχρέωση ο νεαρός αγρότης για να λαµβάνει το ετήσιο αυτό πριµ να είναι καταρτισµένος και µε συγκεκριµένα προσόντα (π.χ να έχει ολοκληρώσει πολυετή σχολεία του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ή ακόμα και να είναι απόφοιτος γεωπονικής-γεωτεχνικής σχολής). Τα παραπάνω δεν θα πρέπει να συγχέονται µε την γνωστή ενίσχυση «πρώτης εγκατάστασης» που παρέχεται µέσα από τις δράσεις του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (Μέτρο 6.1).